Меню сайту
Пошук

Збірник наукових праць заснований у 2011 році.

Виходить до двох раз на рік українською, російською і англійською мовами.

Збірник затверджено наказом МОН України від 21.11.2013 № 1609 як фахове видання (філософські науки).

Видання індексується міжнародною наукометричною базою Google Scholar.

Видання індексується міжнародною наукометричною базою Index Copernicus.

Видання включене в Ulrich's Web Global Periodicals Directory.

Видання індексується European Index for the Humanities and Social Sciences ERIHPlus.

Редакційна колегія: головний редактор - д.ф.н., проф. І.П. Мозговий; співредактор - д.ф.н., проф. М.В. Попович; відповідальний секретар - к.ф.н, доц. А.О. Васюріна;

Члени редакційної колегії:

 • Мозговий І.П. - головний редактор, д.філос.н., проф., завідувач кафедри Сумського держуніверситету
 • Попович М.В. - співредактор, д.філос.н., проф., директор Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук України  
 • Васюріна А.О. - к.філос.н., доц. кафедри філософії Сумського держуніверситету
 • Ісмагамбетова З.Н. - д.філос.н., проф., вчений секретар Казахського національного університету ім. аль-Фарабі (Казахстан)
 • Констанчак С. - доктор хабілітат філософії, проф. Ін-ту філософії Зеленогурського ун-ту (Польща)
 • Наливайко Н.В. - д.філос.н., проф. директор інституту філософії освіти при Новосибірському державному педагогічному університеті (Росія)
 • Бойко О.П. - д.філос.н., проф. кафедри філософії Сумського держуніверситету
 • Вандишев В.М. - д.філос.н., проф., зав.кафедри філософії та соціології Сумського національного аграрного університету
 • Колодний А.М. - д.філос.н., проф. заступник директора Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди Нац.ак. наук України
 • Косяк В.А. - д.філос. н., проф., зав.кафедри спортивно-гуманітарних дисциплін Сумського держ.пед.ун-ту ім.А.С.Макаренка
 • Малахов В.А. - д.філос.н., проф. кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА, голов. науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук України
 • Побожій С.І. - к.філос.н., доц. кафедри психології, політології та соціальних комунікацій Сумського держуніверситету
 • Проценко М.Г. - к.філос.н., проф. кафедри гуманітарних дисциплін УАБС
 • Саган О.Н. - д.філос.н., проф., провідний науковий співробітник  Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук України
 • Сало І.В. - д.екон.н., проф. кафедри банківської справи УАБС
 • Филипович Л.О. - д.філос.н., проф., зав.відділом історії релігії та практичного релігієзнавства  Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук України
 • Цикін В.О. - д.філос.н., проф. зав.кафедри філософії та соціології Сумського держ.педуніверситету ім. А.С.Макаренка
 • Яроцький П.Л. - д.філос.н., проф., провідний науковий співробітник  Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук України

Видання популяризує філософські ідеї, спрямовані на подальше системне формування цілісного світогляду сучасної людини, аналіз актуальних проблем сучасності через призму філософського, релігієзнавчого й культурологічного знання, його взаємозв’язку з екрономічними процесами й проблемами в житті в суспільстві, з метою пошуку оптимальних варіантів їх розв’язання.

Подаються рецензії на нові наукові видання. До участі запрошуються викладачі та співробітники навчальних закладів, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів та студенти, релігійні діячі, державні й громадські працівники, які цікавляться питаннями духовного розвитку суспільства.

У Збірнику відкрито наступні тематичні рубрики:

 • філософія;
 • рілігієзнавство;
 • культурологія.

Збірник наукових праць видається спільно Українською академією банківської справи Національного банку України і Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Він зареєстрований у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 18835-7135Р від 07.09.2011.

Видавництвом здійснюється розсилка обов’язкових примірників видання згідно із переліком одержувачів, затвердженим Кабінетом Міністрів.

Програмні цілі видання збірника – поширення філософських ідей, спрямованих на подальше системне формування цілісного світогляду сучасної людини, висвітлення результатів наукових досліджень в царині філософських і гуманітарних наук, аналіз актуальних економічних, соціально-політичних і духовних проблем сьогодення через призму філософського, релігієзнавчого й культурологічного знання з метою пошуку оптимальних варіантів їх розв’язання.