Меню сайту
Пошук

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” і Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України видають збірник наукових праць “Світогляд – Філософія – Релігія”.

Мета видання – поширення філософських ідей, спрямованих на подальше системне формування цілісного світогляду сучасної людини, аналіз актуальних проблем сучасності через призму філософського, релігієзнавчого й культурологічного знання, з метою пошуку оптимальних варіантів їх розв’язання.

Редакційна колегія запрошує до співпраці авторів і звертає увагу, що статті, надіслані для публікації у збірнику “Світогляд – Філософія – Релігія ”, повинні бути оформлені згідно з вимогами п. 3 постанови Президії ВАК України № 7–05/1 від 15.01.2003 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, ГОСТ 7.5–88 та ДСТУ ГОСТ 7.1–2006.

У збірнику “Світогляд – Філософія – Релігія ” відкрито такі тематичні рубрики:

•   філософія;

•   релігієзнавство;

•   культурологія.

Статті для публікації повинні відповідати профілю видання.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКИХ ОРИГІНАЛІВ

До редакції рукописи наукових статей подаються віддруковані текстовим файлом електронною поштою або на магнітному накопичувачі. Назва файлу – латинськими літерами за прізвищем автора.

Авторський рукопис наукової статті повинен містити такі структурні частини (з дотриманням вказаної послідовності):

– індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК);

– імя й прізвище автора – прописними й великими літерами;

– заголовок – великими літерами (шрифт жирний);

– анотацію мовою оригіналу (не більше 75 слів);

– ключові слова;

– текст статті;

– список використаної літератури (оформлення – згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1–2006), розміщений у кінці статті. На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання у тексті; порядковий номер першоджерела проставляється у квадратних дужках, наприклад [3, с. 5], де 3 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у списку літератури, 5 – номер сторінки; першоджерела подаються мовою оригіналу в алфавітному порядку;

– анотацію (Summary) англійською мовою (130–150 слів) з перекладом назви статті, ім’ям і прізвищем автора в англійській редакції.

На окремій сторінці як додаток подаються відомості про автора (прізвище, імя, по–батькові, місце роботи, вчений ступінь, наукове звання, адреса, телефони, е-mail).

Обсяг статті – 0,5 др. арк. (20–21 тис. др. знаків) разом з бібліографією й анотацією; абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювання основного тексту по ширині сторінки;

Міжрядковий інтервал – 1,5. Кегль шрифту – 14. Параметри сторінки (поля): зверху, знизу, справа – 2 см; зліва – 3 см.

Файл готується за допомогою текстового редактора Word. У файлі не використовуються стилі тексту. Слова друкуються без переносів. Рекомендований шрифт – Times New Roman. Автор зобов’язаний ретельно вичитати рукопис.

Публікація матеріалів здійснюється мовою оригіналу. Редколегія здійснює рецензування і залишає за собою право редагування поданих матеріалів.

Відповідальність за науково-методичний рівень статей, обґрунтованість висновків, достовірність фактів несуть автори. Дотримання авторами цих вимог прискорить публікацію надісланих матеріалів.

Статті необхідно відправляти за адресами: mozg_akadem@ukr.net та kafedra_sgd@meta.ua

Телефон для довідок: (0542) 65–50–78